Hernieuwde vergunning aardwarmtewinning

Vanuit onze aardwarmte-installatie winnen wij vanaf 2011 aardwarmte. Deze duurzame, hernieuwbare warmte wordt gebruikt als warmtebron in onze tomatenkassen (in totaal 24,6 hectare kasoppervlak).

Vergunningen en het winningsplan

Aardwarmtewinning is aan zeer strenge wet- en regelgeving gebonden. Het ministerie van EZK heeft voor de aardwarmtewinning bij ons bedrijf een winningsvergunning en een omgevingsvergunning verleend. Maar voor aardwarmtewinning is ook een goedgekeurd winningsplan nodig. In het winningsplan staat beschreven hoe aardwarmte wordt gewonnen, bijvoorbeeld hoeveel warm water wordt onttrokken en hoeveel afgekoeld water wordt teruggevoerd in de ondergrond. Maar ook wat het effect is van aardwarmtewinning op de bodem en welke maatregelen zijn genomen om schade te voorkomen.

Instemming van het ministerie van EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft begin december een ontwerp-instemmingsbesluit ondertekend voor het winningsplan ‘Pijnacker-Nootdorp V’, de aardwarmte-installatie aan de Komkommerweg 25. Dit betekent dat het ministerie instemt met ons winningsplan. Kennisgevingen van dit besluit zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 2 december 2021 en in huis-aan-huisbladen, De Heraut op 1 december 2021 en in Telstar/Eendracht op 2 december 2021. Daarnaast is een postkaart bezorgd bij ruim 10.000 adressen in de naaste omgeving. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle onderliggende stukken zijn in te zien via www.mijnbouwvergunningen.nl/pijnacker-nootdorp en via www.nlog.nl/aardwarmte. Tot en met 13 januari 2022 heeft iedereen de gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen op dit winningsplan.

Redenen verlate instemming

Voor huidige aardwarmtesystemen in Nederland heeft het ministerie van EZK in het verleden winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven. Daarbij was veelal nog niet ingestemd met het winningsplan. Dit komt doordat de voorwaarden voor een aardwarmte-winningsplan nog niet waren opgenomen in de wet- en regelgeving. Aspecten die in een winningsplan staan zijn daarom via andere vergunningen (met name omgevingsvergunning) beoordeeld. Staatstoezicht op de Mijnen heeft in deze periode toezicht gehouden op zaken als veiligheid, schade en milieu.

Om het knelpunt op te lossen heeft het ministerie van EZK een format ontwikkeld voor een aardwarmte-winningsplan. De vergunningshouders hebben vervolgens hun winningsplannen aangeleverd bij het ministerie van EZK. Op 27 februari 2019 heeft Duijvestijn Energie B.V. een verzoek tot instemming met het aardwarmtewinningsplan Pijnacker-Nootdorp V ingediend. Op basis van ingewonnen adviezen heeft de minister van EZK besloten om in te stemmen met dit winningsplan.

Lees meer over: de effecten van aardwarmtewinning op de omgeving