Energie

Om onze kassen te verwarmen gebruiken wij geothermische energie, oftewel aardwarmte.  Deze duurzame, hernieuwbare warmte winnen wij al sinds 2011 uit onze eigen aardwarmte bron.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte uit de ondergrond waarmee je kassen, gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt in vergelijking tot het gebruik van fossiele bronnen. Door het gebruik van aardwarmte besparen we jaarlijks ruim 7 miljoen kuub aardgas.

Aardwarmte is warmte die zich dieper dan 500 meter in de ondergrond bevindt, meestal op een diepte van ongeveer 2.000 meter. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het is.

Aardwarmte-installatie

Een aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput van waaruit het warme water uit de diepe aardlaag wordt opgepompt en een injectieput die het afgekoelde water terugvoert naar de ondergrond. Alleen de warmte (niet het water) die vanuit de ondergrond wordt opgepompt wordt overgedragen aan een warmteleiding naar de afnemers.

Meer weten over de aardwarmte-installatie? Kijk op alles over aardwarmte.nl

Effecten van aardwarmtewinning op de omgeving

In Nederland wordt sinds ongeveer 20 jaar aardwarmte gewonnen. Duijvestijn Energie BV. was een van de eerste aardwarmte-operators in Nederland, en heeft zodoende veel kennis en ervaring met de technologie opgedaan. Deze ervaring hebben wij de afgelopen jaren gedeeld met andere geothermiebedrijven in Nederland.

Na ruim 10 jaar levert de aardwarmte-installatie nog steeds dag en nacht duurzame warmte aan onze kassen. Deze winning vindt veilig en verantwoord plaats: wij werken met een veiligheids-, gezondheids- en milieuzorgsysteem (VGM-zorgsysteem), gedurende de gehele levenscyclus van de aardwarmte-installatie.

Maar hoe zit het met het milieu en aardwarmtewinning? Kan dit proces ook effecten hebben op de bodem, zoals bodemdaling of zorgen voor aardbevingen of verontreiniging van het grondwater? Hierna volgt een beschrijving van (mogelijke) effecten.

Bodemdaling 

Bij aardwarmtewinning wordt water opgepompt en weer teruggevoerd naar dezelfde ondergrondse aardlaag, iets verderop. Er gaat dus nauwelijks iets bij of af in de ondergrond. Mede hierdoor is de kans op verzakkingen in de bodem vrijwel uitgesloten.

De bodemdaling als gevolg van aardwarmtewinning op deze locatie bedraagt na 35 jaar maximaal 6 mm. De bodemdaling is zo gering, dat deze geen nadelige effecten heeft op de omgeving, zoals huizen en andere bebouwing. Deze daling valt bovendien weg tegen de autonome bodemdaling in het gebied, die tot wel enkele cm per jaar kan bedragen.

Aardbevingen

Op de diepte waarop het aardwarmtewater wordt gewonnen is de opbouw van de bovenlaag niet van invloed. De diepe ondergrond bestaat uit steenlagen, zoutlagen en kleilagen die er al miljoenen jaren liggen en volledig zijn ingeklinkt. Het water wordt gewonnen uit een steenlaag. Nadat het water uit de ondergrond is opgepompt en haar warmte heeft afgegeven wordt het direct weer teruggepompt in dezelfde steenlaag. Hierdoor blijft het volume van water in die diepe aardlaag gelijk en kan dus geen aanleiding zijn tot een verzakking van de grond aan de oppervlakte.

Omdat er door de aardwarmtewinning kleine drukverschillen ontstaan zou er een effect kunnen zijn op aardlagen. Daarom mogen aardwarmtebedrijven niet nabij een ondergrondse breukzone injecteren of produceren. In gebieden waar zich aardbevingen hebben voorgedaan mag geen aardwarmtewinning plaatsvinden.

Bij alle aardwarmte-installaties in Zuid-Holland, waaronder die van ons, hebben zich sinds de start van de winning geen bevingen of voelbare trillingen voorgedaan en deze zijn ook niet te verwachten. Het KNMI heeft een landelijk dekkend netwerk van meetstations waarbij zeer nauwkeurig aardtrillingen worden gemeten, ook door mensen niet voelbare trillingen.

Drinkwater

Het gebied waar wij aardwarmte wint, is geen waterwingebied. Eventuele risico’s voor drinkwater zijn dus niet aan de orde. In de bovenste bodemlagen – waar zich het grondwater bevindt – zijn de stalen wanden van de putten geheel met cement omkleed tot een diepte van 1.200 m. De kans op een lekkage is zodoende minimaal.

Wij doen er alles aan om de aardwarmtewinning gedurende de hele levensduur veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Onder andere door regelmatige cursussen te volgen en het winningsproces voortdurend te monitoren, waardoor we eventuele problemen tijdig kunnen opsporen en aanpakken. Jaarlijks inspecteert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de installatie en het winningsproces. Ook vindt periodiek groot onderhoud plaats aan putten, pompen en andere onderdelen van de installatie.

Radioactief zand

Met het water mee wordt ook enig zand mee naar boven gevoerd. Dit zand is van nature zeer licht radioactief. Het zand wordt afgevangen met filters en door een gespecialiseerd bedrijf verwerkt. Voor de omgeving is er geen risico.

Meer informatie over straling van natuurlijke oorsprong is te vinden op de site van het RIVM.

Natuur en milieu

Wij zijn dit project destijds gestart vanuit idealisme. Om bij te dragen aan een betere wereld. Eventuele risico’s voor mens en milieu  zijn vooraf dan ook grondig onderzocht. Het maatschappelijk belang is tenslotte ook ons bedrijfsbelang. Voor zover bekend heeft aardwarmtewinning geen effect op het bodemleven en bovengrondse flora en fauna.

Meer weten over risico’s van aardwarmtewinning? Kijk op allesoveraardwarmte.nl of neem telefonisch of per mail direct contact met ons op.