Algemene voorwaarden

Indien u gebruik maakt van onze website, verklaart u de gelding van onze Algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten voor de koop en verkoop van goederen en diensten, werkzaamheden die wij aangaan en alle door ons verstrekte adviezen (art. 2.1).

Algemene voorwaarden Duijvestijn Tomaten 
Algemene voorwaarden Duijvestijn Sales
Algemene voorwaarden LogiFour

Gebruiksvoorwaarden website

1. algemeen

1.1 Duijvestijn Tomaten verleent u hierbij toegang tot www.duijvestijntomaten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
1.2 Door uzelf toegang te verschaffen tot de website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Bovendien verklaart u dat u Duijvestijn Tomaten niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de website zijn opgenomen.
1.3 De informatie op www.duijvestijntomaten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

2. Aansprakelijkheid

2.1 De website van Duijvestijn Tomaten is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Duijvestijn Tomaten geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie, (waaronder zonder beperking afbeeldingen, productbeschrijvingen en adviezen) die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig, actueel en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.
2.2 Voor zover wettelijk toegestaan sluit Duijvestijn Tomaten, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor:
a) welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site;
b) schade aan computerhard- en -software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website;
c) schade door het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
d) schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
2.3 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat Duijvestijn Tomaten verbonden is aan, of de eigenaar is van deze andere sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.
2.4 Duijvestijn Tomaten behoudt zich het exclusieve recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Duijvestijn Tomaten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.
2.5 Deze website bevat verwijzingen naar producten. Sommige producten zijn niet in alle landen beschikbaar. Een dergelijke verwijzing impliceert in geen enkel geval dat Duijvestijn Tomaten dat product in een bepaald land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat product in een bepaald land in het verkeer te brengen.

3. Intellectueel eigendom

3.1 De gehele inhoud van deze website, inclusief alle teksten, beeldmaterialen, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden, websiteontwerp, lay-out en de wijze van weergave op de site vallen onder het auteursrecht of andere bescherming van intellectueel eigendom van Duijvestijn Tomaten en gelieerde derde partijen, tenzij anders vermeld.
3.2 De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of bewerkt; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van Duijvestijn Tomaten of van derden.
3.3 Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale kopie of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duijvestijn Tomaten.

4. Privacyverklaring

Tijdens uw bezoek aan deze website worden (persoons)gegevens opgeslagen in de vorm van cookies. Duijvestijn Tomaten behoudt zich het recht voor deze informatie op te slaan en te gebruiken in zijn statistieken en overige informatiedragers. Met betrekking tot persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Duijvestijn Tomaten van toepassing. Wij raden u aan deze goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt aan Duijvestijn Tomaten.

5. Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Duijvestijn Tomaten is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de Rechter in ‘s-Gravenhage bevoegd. Duijvestijn Tomaten behoudt zich echter het recht voor om de gebruiker van de website van Duijvestijn Tomaten voor de rechter te dagvaarden in het land waar de gebruiker gevestigd is, of waar de gebruiker een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft.